Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 609). Wójt Gminy Bejsce w terminie do 31 maja 2024 roku przedstawia Radzie Gminy Bejsce  Raport o stanie Gminy Bejsce za 2023 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2023 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce pisemnego zgłoszenia popartego podpisami  co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie to  składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Bejsce  za 2023 rok odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  19 czerwca 2024 r. do godziny 15.00 w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Bejsce.

Formularz

 

 

Skip to content