DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy w Bejscach

Urząd  Gminy w Bejscach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Bejscach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-13

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

 • niektóre treści znajdują się w formie skanów,

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA BEJSCE.EU SPEŁNIA WYMAGANIA W 81%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Winicjusz Włosowicz.

 • E-mail: admin@bejsce.eu

 • Telefon: 41 35 11 010 wew. 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bejsce

 • Adres: Urząd  Gminy w Bejscach

  Bejsce 252

  28-512 Bejsce

 • E-mail: gmina@bejsce.eu

 • Telefon: 41 352 11 010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Urząd  Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce

Do budynku prowadzi z poziomu ulicy jedno wejście,  które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Podstawową barierą są schody.  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brailla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek, składający się z trzech kondygnacji, nie posiada windy. Za obiektem znajduje się parking, na którym zostało wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Skip to content