Aktualności

Drodzy mieszkańcy, Gmina Bejsce przyłączyła się do wsparcia projektu realizowanego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.  pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 07 sierpnia 2020r. na godz. 8ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności […]

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien: w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 […]

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie […]

W wyniku umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bejsce w dniu 27.04.2020 r. w Kielcach w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach zadania:  „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych” na terenie Gminy Bejsce „ zostanie wykonanych 36 przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin realizacji zadania będzie przydał na […]

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020  Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w przyszłości O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle […]