Gospodarka ściekowa

KWARTALNE SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANE PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zgodnie z art. 9o ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 
Stosownie do art. 9o ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdanie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

 1. a) bytowych,

  b) przemysłowych;

  4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) bytowych,

  b) przemysłowych

  – wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

  4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

  b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

  5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

  6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

  7) datę sporządzenia sprawozdania;

  8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

  Zgodnie art.  9p.   w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do okazania dokumentacji na  podstawie której są sporządzane jest sprawozdanie.

  W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który:

  1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;

  2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;

  3) dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

WYKAZ FIRM ASENIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY BEJSCE

 

Lp

Nazwa firmy, siedziba i adres /
imię i nazwisko przedsiębiorcy,
NIP, REGON

Ważność decyzji

Dane kontaktowe

 

1.

ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „NIDZICA” ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 662-005-00-76

REGON: 290523428

12.03.2014 r. – 12.03.2024 r.

Tel. 413521801

 

2.

F.H.U. „Mar-Trans” Michalec Marcin, Stradlice 33, 28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 662-169-66-85

REGON: 260400146

01.02.2021 r. – 31.01.2031 r.

Tel. 500 225 349

 

3.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

NIP: 648-273-04-08

REGON: 241628482

29.11.2021 r. – 29.11.2031 r.

Tel. 32 2784531

Email: a.mikolajec@wcserwis.pl

 

4.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach sp. z o.o., Włostowice 7a, 32-130 Koszyce

NIP: 682 177 28 82

REGON: 36467188000000

11.01.2023 r. – 10.01.2033 r.

Tel. 41 3515095

Tel. dyżurny 799322914

 

5.

Grzegorz Pobiega, Dębiany 20, 28-506 Czarnocin

NIP: 662 121 44 85

REGON: 291528540

07.04.2023 r. – 06.04.2033 r.

Tel.: 698 258 680

 

nieczystości ciekłe – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Bejsce w oparciu o przepis art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1549) informuje, że wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy (tj. 9 sierpnia 2022 roku) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519.) – do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.

W związku z powyższym przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie, który zamierza prowadzić także działalność polegającą na opróżnianiu osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w art. 14 ust. 4 wyżej przywołanej ustawy.

W przypadku prowadzenia działalności bez dokonania zgłoszenia i przedłożenia gotowości stacji zlewnej do odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – będzie działał bez wymaganego zezwolenia, co jest zagrożone karą aresztu lub karą grzywny. 


OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

 
Zgodnie z art.5 ust1 pkt 2 i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: 

1)     przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

 

4)  Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
– gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,

– gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 152-153, art. 378 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz.U z 2021 r poz. 1973) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880), eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Bejsce wymaga zgłoszenia do Wójta Gminy Bejsce. Według obowiązujących przepisów zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego.

Skip to content