Aktualności

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (tryb nadzwyczajny). Całkowita wartość projektu wynosi 18 000 000 zł. Okres realizacji projektu: od 24 lutego 2022 r. do […]

21 czerwca 2022r. odbyła się Sesja Rady Gminy Bejsce  podczas której Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Edwardowi Krupa  z tytułu wykonania budżetu za 2021. Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w zmodernizowanej Sali konferencyjnej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bejscach . Inwestycja została zrealizowana ze środków gminy oraz  współfinansowana dzięki współpracy ze […]

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie, informuje, że odpady takie jak: opony ciągnikowe i/lub ciężarowe, odpady z folii rolniczych, sznurek rolniczy, pozostałości środków ochrony roślin itp. Pochodzące z działalności rolniczej, nie są objęte obowiązkiem zagospodarowania przez Gminy ze względu na to, że nie są one odpadami komunalnymi. Obowiązek zagospodarowania odpadów z […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję  na  dzień 21 czerwca 2022r.  na godz. 11°° w sali konferencyjnej budynku Świetlicy w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Uwzględniane zjawiska atmosferyczne: O pomoc będzie mógł […]