Inwestycje

Gmina Bejsce realizuje inwestycję pn.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz  z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz garażu na działkach za  w Bejscach.  Prace obejmują budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę starej istniejącej. W skład inwestycji wchodzi: wykonanie oczyszczalni  ścieków z obrotowym złożem biologicznym  Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku […]

Projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce” dofinansowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 2 285 340,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 800 000,00 zł. Zamówienie obejmuje:                                                                                                                 – Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  Bejsce;                                                                        – Montaż opraw i słupów zasilanych z odnawialnych źródeł energii – 5 szt. (OZE); […]

W dniu 2 lutego 2021 roku Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce podpisał  umowę na termomodernizację Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach. Wykonawcą prac będzie firma pn. ELKAMEN Sp. z o o. z Rytwian. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota inwestycji wyniesie niespełna 640 tys. zł. Przedmiot zamówienia obejmuje:  wymianę okien i drzwi,  docieplenie […]

Gmina Bejsce zakończyła zadanie pn: „Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych” dofinansowane ze środków UE w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. […]

W miesiącach wrzesień – październik 2019 trwały prace w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej nr 307005 T  w miejscowości Zbeltowice o długości 937,5m za kwotę 731 379,89zł. oraz przebudowie drogi gminnej nr 307015 T w miejscowości Królewice o długości 155m za kwotę 59 523,37zł. Drogi zostały zniszczone podczas deszczu […]

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń”. Całkowity koszt inwestycji to 488.400,00 zł.  Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” mająca na celu aktywizację mieszkańców miejscowości Grodowice poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej  w Grodowicach współfinansowana jest w kwocie 294.631,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i […]

  W czwartek, 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa pomiędzy samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz członka Zarządu Województwa  Mariusza Goska a Gminą Bejsce reprezentowaną przez Edwarda Krupę Wójta Gminy Bejsce, przy kontrasygnacie Katarzyny Klasińskiej Skarbnika Gminy. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach […]

Przebudowa drogi gminnej Morawiany Jeziory – Piotrkowice przyczyni się do poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi objętego przebudową. Na poprawę nośności drogi oraz jej cech eksploatacyjnych takich jak: szerokość, równość podłoża i poprzeczna będzie miało wpływ zaprojektowanie nowej, prawidłowo odwodnionej nawierzchni, co korzystnie wpłynie na komfort jazdy kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Ponadto realizacja zadania […]

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce. Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska. Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, […]

  • 1
  • 2
Skip to content