Gmina Bejsce zakończyła zadanie pn: „Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych” dofinansowane ze środków UE w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to 492 049,33 zł z czego dofinansowanie z PROW to 254 545,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano 36 szt. oczyszczalni przydomowych w 13 miejscowościach na terenie gminy Bejsce.

Skip to content