Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce. Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy Bejsce do wypełnienia ankiety. Dane te pozwolą nam na określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy. Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane  wyłącznie do opracowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz posłużą do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawieni i wnioski z analizy zebranych informacji. Prosimy podawać dane za rok 2014. Ankietę proszę wypełnić do 15 października 2015r. i doręczyć sołtysowi bądź do Urzędu Gminy w Bejscach.

Ankieta_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (pdf)

Skip to content