Przebudowa drogi gminnej Morawiany Jeziory – Piotrkowice przyczyni się do poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi objętego przebudową. Na poprawę nośności drogi oraz jej cech eksploatacyjnych takich jak: szerokość, równość podłoża i poprzeczna będzie miało wpływ zaprojektowanie nowej, prawidłowo odwodnionej nawierzchni, co korzystnie wpłynie na komfort jazdy kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego.


Ponadto realizacja zadania wpłynie znacząco na wzrost przepustowości i nośności drogi z uwagi na:
– zmianę nawierzchni drogi,
– wyodrębnienie pobocza,
– zwiększenie szerokości drogi z 3,00 do 5,00 m,

Przebudowa 1505 mb odcinka drogi objętego projektem przyczyni się do udrożnienia ciągów komunikacyjnych i wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu w miejscowości Morawiany. Znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury drogowej, umożliwiając swoim użytkownikom bezpieczną komunikację do centrów życia społecznego.

Przebudowa drogi gminnej 000096 T Morawiany – Jeziory – Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 mb.  współfinansowana jest  z budżetu państwa i realizowana    w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej    i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

 

Skip to content