Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Bejsce zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Bejsce
.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-13. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, w tym niektóre dokumenty zostały
  umieszczone jako skan wersji papierowych lub powstały z niewłaściwie przygotowanych plików Word.
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub
  funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę,
  zatrzymanie i ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym
  atrybutem,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Winicjusz Włosowicz, admin@bejsce.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 11 010 wew.
25
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi z poziomu ulicy jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób
  niepełnosprawnych i starszych. Podstawową barierą są schody. W budynku znajduje się toaleta przystosowana
  do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brailla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 3. Budynek, składający się z trzech kondygnacji, nie posiada windy. Za obiektem znajduje się parking, na którym
  zostało wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.