Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski ŁAD

 

Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to 345 288,37 zł z czego dofinansowanie wynosi 328 023,95 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

 • Rozbiórki elementów dróg

 1. Cięcie nawierzchni mechaniczne – 15 m;

 2. Frezowanie nawierzchni – 115 m2;

 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;

 

 • Ścinanie poboczy mechanicznie – 1 668,00 m2;

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 13 728,00 m2;

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

 1. Warstwa wyrównawcza – 514,80 t;

 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm – 6 696,00 m2;

 3. Pobocza z kruszyw łamanych – 1 668,00 m2.

Planowane w ramach inwestycji prace będą miały wpływ na poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników na terenie Gminy Bejsce poprzez modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi zniszczonej przez nawalne deszcze.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec maja 2022 roku.


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejscach

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejscach” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to: 1 088 420,49 zł z czego dofinansowanie wynosi 900 000,00 zł.

Do zakresu robót związanych z projektem należy:

 • roboty przygotowawcze: demontaż istniejących nawierzchni, barierek elementów małej architektury,
 • oczyszczenie i pogłębienie istniejącego stawu,
 • umocnienie i zagospodarowanie brzegów zbiornika,
 • wymianę mnicha spustowego w stawie,
 • wykonanie nowych ścieżek pieszych wokół stawu,
 • wymianę istniejących opraw na słupach oświetlenia zewnętrznego,
 • wymianę istniejących ławek i koszy na śmieci,
 • wykonanie nowej nawierzchni przed sceną widowiskową wraz z murami oporowymi i miejscem pod dodatkową trybunę widowiskową,
 • montaż prefabrykowanej trybuny widowiskowej o konstrukcji stalowej,
 • wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego placu przed sceną,
 • remont budynku sceny widowiskowej,
 • ogrodzenie terenu inwestycji,
 • ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy przedszkolu oraz boiska szkolnego,
 • montaż piłkochwytów przy boisku szkolnym. dz. nr 444/1.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec maja 2023 roku.


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach na działce 108 obręb Kaczkowice gmina Bejsce

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kijanach na działce nr 106 obręb Kijany gmina Bejsce

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Morawianach na działce nr 242/1 obręb Morawiany gmina Bejsce

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to: 631 300,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 568 170,00 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach na działce 108 obręb Kaczkowice gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Ocieplenie poddasza;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Częściowa wymiana stolarki drzwiowej;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski i chodnika z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;
 • Montaż grzejników elektrycznych.

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kijanach na działce nr 106 obręb Kijany gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania;

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Wykonanie stropu z ociepleniem poddasza;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Częściowa wymiana stolarki drzwiowej;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski i chodnika z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i klimatyzacji;
 • Montaż grzejników elektrycznych.

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Morawianach na działce nr 242/1 obręb Morawiany gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania;

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej wraz z balustradą;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na początek listopada 2022 roku.


Budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce.

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to 1 935 400,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 741 860,00 zł.

Zamówienie obejmuje:  

 – Budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce – 122 szt. Wraz z budową linii kablowej;

–   Wymianę 95 sztuk opraw LED (wraz z urządzeniami sterującymi Bezprzewodowego System Sterowania Oświetleniem) na linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bejsce  wraz z dostarczeniem 20 sztuk opraw LED;                                                                    

 – Montaż opraw i słupów zasilanych z odnawialnych źródeł energii – 20 szt. (OZE);

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie, jak również poprzez:                                                                                           

 • wykorzystanie zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

 • zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń i dbanie o stan otaczającego środowiska,

 • wpływ bezpośredni na rozwój infrastruktury i wpływ pośredni na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec września 2023 roku.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz nadzorem inwestorskim

Zadanie 1:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brończycach na działce nr 74/4 obręb Brończyce gmina Bejsce

Zadanie 2:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Prokocicach na działce nr 83 obręb Prokocice gmina Bejsce

Zadanie 3:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sędziszowicach na działce nr 678 obręb Sędziszowice gmina Bejsce

Zadanie 4:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz nadzorem inwestorskim” dofinansowany jest  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to: 992 253,47 zł z czego dofinansowanie wynosi 893 028,12 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

Roboty budowlane przewidziane do wykonania:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;

 • Docieplenie poddasza;

 • Docieplenie ścian fundamentowych w gruncie;

 • Balustrady – balkon i schody zewnętrzne

 • Częściowa wymiana stolarki drzwiowej;

 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;

 • Utwardzenie terenu;

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;

 • Montaż grzejników elektrycznych.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na październik 2023 roku.


Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce wraz z nadzorem inwestorskim

 

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce wraz z nadzorem inwestorskim” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to 3 573 554,63 zł z czego dofinansowanie wynosi 3 394 876,90 zł.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania:

Zadanie 1:

Modernizacja dróg: Brończyce, Kaczkowice – Stojanowice, Kijany, Prokocice;

Zadanie 2:

Modernizacja dróg: Bejsce, Grodowice, Morawianki, Morawiany;

Zadanie 3:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

 • Rozbiórki elementów dróg

 1. Cięcie nawierzchni mechaniczne;

 2. Frezowanie nawierzchni;

 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;

 • Ścinanie poboczy mechanicznie;

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

 1. Warstwa wyrównawcza;

 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna;

 • Pobocza z kruszyw łamanych.

Planowane w ramach inwestycji prace będą miały wpływ na poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników na terenie Gminy Bejsce poprzez modernizację nawierzchni oraz poboczy dróg.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec lipca 2023 roku.


Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce wraz z nadzorem inwestorskim

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce wraz z nadzorem inwestorskim” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8. Wartość projektu to 4 667 896,51 zł z czego dofinansowanie wynosi 4 434 501,68 zł.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania:

Zadanie 1:

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 458 w miejscowości Bejsce – 152 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307009 T Mechelówka – Kaczkowice – Podgaje – 890 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 137 w miejscowości Sędziszowice – 325 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 168 w miejscowości Kijany – 97 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 178 w miejscowości Morawiany – 500 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki ew. 191 w miejscowości Prokocice – 65 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki ew. 247 w miejscowości Prokocice – 65 m;

 • Remont drogi gminnej nr 307012 T Stojanowice – Podolany – 355 m;

 • Remont drogi gminnej nr 307014 T Dobiesławice – Parcelacja – Plechów – 215 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1328 i 1123 w miejscowości Bejsce – 572 m;

 

Zadanie 2:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307016 T Grodowice – Czyżowice – Królewice – 820 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 360 i 361 w miejscowości Czyżowice – 540 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 241 w miejscowości Królewice – 404 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307008 T Morawianki – Uściszowice – 202 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 358 w miejscowości Czyżowice – 146 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307001 T Przedmieście – Zapiekłe Góry – Kęsów – 270 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307007 T Piotrkowice – Uściszowice – Urzuty – 750 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307003 T Filipowice – Piotrkowice – 830 m;

 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 192 w miejscowości Piotrkowice – 270 m;

 • Przebudowa drogi gminnej nr 307005 T Zbeltowice – Grodowice – Charbinowice –130 m;

Zadanie 3:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

 • Rozbiórki elementów dróg

 1. Cięcie nawierzchni mechaniczne;

 2. Frezowanie nawierzchni;

 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;

 • Ścinanie poboczy mechanicznie;

 • Podbudowy z kruszyw łamanych;

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

 1. Warstwa wyrównawcza;

 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna;

 • Pobocza z kruszyw łamanych.

Planowane w ramach inwestycji prace będą miały wpływ na poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników na terenie Gminy Bejsce poprzez modernizację nawierzchni oraz poboczy dróg.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2024 roku.

 

Skip to content