Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski ŁAD

 

Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to 345 288,37 zł z czego dofinansowanie wynosi 328 023,95 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

 • Rozbiórki elementów dróg

 1. Cięcie nawierzchni mechaniczne – 15 m;

 2. Frezowanie nawierzchni – 115 m2;

 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;

 

 • Ścinanie poboczy mechanicznie – 1 668,00 m2;

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 13 728,00 m2;

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

 1. Warstwa wyrównawcza – 514,80 t;

 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm – 6 696,00 m2;

 3. Pobocza z kruszyw łamanych – 1 668,00 m2.

Planowane w ramach inwestycji prace będą miały wpływ na poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników na terenie Gminy Bejsce poprzez modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi zniszczonej przez nawalne deszcze.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec maja 2022 roku.


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejscach

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejscach” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to: 1 088 420,49 zł z czego dofinansowanie wynosi 900 000,00 zł.

Do zakresu robót związanych z projektem należy:

 • roboty przygotowawcze: demontaż istniejących nawierzchni, barierek elementów małej architektury,
 • oczyszczenie i pogłębienie istniejącego stawu,
 • umocnienie i zagospodarowanie brzegów zbiornika,
 • wymianę mnicha spustowego w stawie,
 • wykonanie nowych ścieżek pieszych wokół stawu,
 • wymianę istniejących opraw na słupach oświetlenia zewnętrznego,
 • wymianę istniejących ławek i koszy na śmieci,
 • wykonanie nowej nawierzchni przed sceną widowiskową wraz z murami oporowymi i miejscem pod dodatkową trybunę widowiskową,
 • montaż prefabrykowanej trybuny widowiskowej o konstrukcji stalowej,
 • wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego placu przed sceną,
 • remont budynku sceny widowiskowej,
 • ogrodzenie terenu inwestycji,
 • ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy przedszkolu oraz boiska szkolnego,
 • montaż piłkochwytów przy boisku szkolnym. dz. nr 444/1.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec maja 2023 roku.


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach na działce 108 obręb Kaczkowice gmina Bejsce

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kijanach na działce nr 106 obręb Kijany gmina Bejsce

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Morawianach na działce nr 242/1 obręb Morawiany gmina Bejsce

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to: 631 300,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 568 170,00 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach na działce 108 obręb Kaczkowice gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Ocieplenie poddasza;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Częściowa wymiana stolarki drzwiowej;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski i chodnika z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;
 • Montaż grzejników elektrycznych.

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kijanach na działce nr 106 obręb Kijany gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania;

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Wykonanie stropu z ociepleniem poddasza;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Częściowa wymiana stolarki drzwiowej;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski i chodnika z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i klimatyzacji;
 • Montaż grzejników elektrycznych.

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Morawianach na działce nr 242/1 obręb Morawiany gmina Bejsce

Roboty budowlane przewidziane do wykonania;

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
 • Ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do głębokości 1m poniżej gruntu styrodurem;
 • Obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych;
 • Ułożenie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku;
 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej wraz z balustradą;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na początek listopada 2022 roku.