Samorząd

Stanisław Marzec – Przewodniczący Rady Gminy


Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

W ramach organizowania pracy Rady przewodniczący w szczególności:

a/ ustala porządek obrad Rady,

b/ zwołuje sesje Rady,

c/ koordynuje pracę komisji,

d/ pełni dyżury w określonych terminach i godzinach.

W ramach prowadzenia obrad Rady przewodniczący w szczególności:

a/ otwiera sesje,

b/ przewodniczy obradom,

c/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,

d/ zamyka sesje.

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

 

Rada Gminy w Bejscach:

Stanisław Marzec - Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Domoń-Maj -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Janusz Włusek - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Członkowie Rady:  

Bartos Małgorzata

Cisak Agnieszka

Grudzień Beata

Grzesik Mariusz

Haruza Iwona

Kurek Janusz

Marzec Jan

Mądrzyk Monika

Parada Jarosław

Uszko Jolanta

Waloch Ewa

Zuwała Bronisław

Skip to content