„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bejscach uprzejmie informuje  mieszkańców gminy Bejsce, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Programu „Rodzina 500+”.Formularze będzie można składać od 1 kwietnia, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach, na parterze budynku Urzędu Gminy w Bejscach (pomieszczenie obok Poczty) , w godzinach  od 7:00 do 15:00, lub przez Internet.

Informujemy również, że osoby, które złożą wniosek w ciągu 3 pierwszych miesięcy, otrzymają prawo do świadczenia z dniem 1 kwietnia, a wypłata odbędzie się z odpowiednim wyrównaniem. Realizacja programu „Rodzina 500+” nastąpi w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Osoby starające się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie będą musiały dołączać do wniosku żadnych załączników, gdyż nie obowiązuje ich dokumentowanie dochodów.

Wnioski od 1 kwietnia będzie można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach oraz pobrać ze strony internetowej urzędu z odnośników z kolumny po prawej stronie.

 


Została uruchomiona infolinia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla adresatów świadczenia czynna w godz. 7:30 - 15:30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami telefonów 41 342 16 35 oraz 41 342 12 05  oraz o możliwości zadawania pytań drogą mail-ową na adresy: wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl

>> dodatkowo infolinia będzie czynna w dniach 2 i 3 kwietnia 2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.<<

 


I N F O R M A C J A

Ś W I A D C Z E N I E   W Y C H O W A W C Z E „ 500 plus”

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze „ 500 plus ” będzie można składać w następujących punktach:

- osoby mieszkające w Brończycach, Dobiesławicach, Kaczkowicach, Prokocicach, Sędziszowicach i Stojanowicach będą mogły złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” w Szkole Podstawowej w Dobiesławicach w dniach  1 i  4  kwiecień 2016 r. w godzinach od 8:oo do 14:oo.

Osoby, które nie złożą wniosków w wyżej wymienionym terminie w Szkole Podstawowej w Dobiesławicach będą mogły składać wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

- osoby mieszkające w Bejscach, Czyżowicach, Grodowicach, Kijanach, Królewicach, Morawiankach, Morawianach, Piotrkowicach, Uściszowicach i Zbeltowicach będą mogły składać wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach (pomieszczenie obok Poczty na parterze budynku Urzędu Gminy) od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7:oo  do 15:oo.


I N F O R M A C J A

dotycząca otwarcia rachunku bankowego  –  Świadczenie wychowawcze ” 500 plus”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach zwraca się z prośbą do osób, które nie posiadają rachunku bankowego a będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze „ 500 plus”  o otwarcie rachunku bankowego.


INFORMACJA DOTYCZĄCA  PROGRAMU „RODZINA 500+”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach czynna jest infolinia w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 oraz dodatkowo w dniach 2 i 3 kwietnia 2016 r.  w godzinach od 9:00 do 13:00.

Skip to content