I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 maja 2015 roku (piątek) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2015 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

III kwartał 2015 r.- do dnia 15 września 2015 r.

IV kwartał 2015 r.- do dnia 15 listopada 2015 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości.

        U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

         Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych są takie same jak w roku 2014 i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XXII/162/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i wynoszą: 15 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku oddawania odpadów segregowanych i 25 zł w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Skip to content