Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach informuje o przystąpieniu do realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023.

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcie studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendium nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

  2. są byłymi dziećmi pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę na co najmniej 2 lat,

  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107, 00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl . Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR(najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.  

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie : www.stypendia-pomostowe.pl

Skip to content