21 czerwca 2022r. odbyła się Sesja Rady Gminy Bejsce  podczas której Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Edwardowi Krupa  z tytułu wykonania budżetu za 2021.

Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w zmodernizowanej Sali konferencyjnej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bejscach . Inwestycja została zrealizowana ze środków gminy oraz  współfinansowana dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic , które pozyskało środki w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.

Wyposażenie sali zostało sfinansowane przez Farmę Wiatrową Bejsce.

Skip to content