Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystania z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu.

Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcie przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania. Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów. Często przekłada się to na kłopoty w spłacaniu preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR. Dlatego warto przypomnieć rolnikom, którzy znaleźli się w opisanych wyżej sytuacjach, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom spłatę zaciągniętego kredytu. Udogodnienia te mogą polegać na:

  • zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,

  • wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.

Stosując powyższe rozwiązania należy zaznaczyć, że:

  • okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej,

  • nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,

  • maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.

Ponadto możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat), przy czym w przypadku umów zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy. Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de minimis.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem ograniczeń handlowych wynikających z embarga handlowego nałożonego przez Rosję lub mogących pojawić się innych ograniczeń w handlu, wprowadzona została ostatnio możliwość zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału kredytu. Wówczas spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu, w przypadku umów kredytu zawartych:

  • do 30.04.2007 r. – kredytobiorca zwraca na warunkach ustalonych w umowie kredytu,

  • po 1 maja 2007 r. – pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Ponadto w przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego:

  • dokonać zmiany kierunku produkcji, określonego w planie inwestycji i umowie kredytu,

  • sprzedać mienie nabyte z kredytu,

  • czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy – w tym czasie dopłaty nie są stosowane, a już udzielone nie podlegają zwrotowi – wznowienie przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub obsługi kredytu powoduje wznowienie stosowania dopłat do oprocentowania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt.

Producenci rolni, u których występują lub mogą wystąpić trudności ze spłatą zadłużenia z tytułu kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu, w celu podjęcia działań zmierzających do zastosowania pomocy w dalszej obsłudze kredytu i wprowadzenia stosownych zmian do zawartej umowy kredytu.

Obecnie rolnicy korzystają ze 153 tys. preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR. Aż 99% kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

Departament Wsparcia Krajowego
DKS

/źródło:www.arimr.gov.pl/

Skip to content