Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie to uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

INFORMACJA

Powiatowy lekarz weterynarii w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza się całkowity zakaz wypuszczania ptactwa domowego w tym gołębi na zewnątrz.

Niedostosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie karą grzywny.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostały ROZPORZĄDZENIA:

– Rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego,

– Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego.

– Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego.

Zgodnie z w/w rozporządzeniami między innymi  nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności oraz zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

ZWIERZĘTA PADŁE W GOSPODARSTWIE PODLEGAJĄ UTYLIZACJI!
NIE WOLNO ICH ZAKOPYWAĆ!!!

W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w padłych zwierząt na właściciela zwierzęcia zostanie nałożona kara pieniężna.

 

Skip to content