W związku z realizacją przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego projektu unijnego „Czas na własny biznes” skierowanego do mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych pozyskaniem dotacji i wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej w wieku powyżej 29 lat, zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronach internetowych Państwa instytucji, tablicach informacyjnych, stronach społecznościowych informacji, o możliwości wzięcia udziału w projekcie i formach wsparcia udzielanego uczestnikom.

Prowadzimy intensywne działania promocyjne i rekrutacyjne, chcemy dotrzeć z informacją do jak największej liczby potencjalnych uczestników, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, osób z terenów wiejskich, osób niepełnosprawnych, osób odchodzących z rolnictwa i ich domowników, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy otrzymają w ramach projektu wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, konsultacji i doradztwa . Dofinansowanie na założenie wynosi maksymalnie 23 tys. zł, dodatkowo przez okres 8 miesięcy uczestnik może otrzymać wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 12 tys. zł.
Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie internetowej www.czasnabiznes.wgpr.pl, na profilu społecznościowym www.facebook.com/czasnabiznes oraz w biurze projektu ul. Okrzei 49B (II piętro) w Jędrzejowie.

Czas na własny biznes plakat-a2

Skip to content