W dniu 23 lipca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Bejsce w sprawie udzielenia dotacji w kwocie  40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011-2032, VIII etap 2021 rok”. 

Na kwotę dotacji składają się:  
1)   środki WFOŚiGW w Kielcach – 20 000,00 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych, 

2)   środki NFOŚiGW w Warszawie – 20 000,00 zł tj.– 50% kosztów kwalifikowanych. 

Skip to content