W dniu 4 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Bejsce w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 28 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011-2032, VII etap 2020 rok”.

Na kwotę dotacji składają się: 
1)   środki WFOŚiGW w Kielcach – 14 000,00 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych,

2)   środki NFOŚiGW w Warszawie – 14 000,00 zł tj.– 50% kosztów kwalifikowanych.

Skip to content