W Gminie Bejsce od 2020 roku  – po raz pierwszy-  sołectwa będą miały do dyspozycji środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki finansowe z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i pozwalające im w sposób bezpośredni decydować o wydatkach inwestycyjnych w swoim sołectwie. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego.

Sołtysi z poszczególnych wsi w terminie do 31 lipca 2019r. otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek sołectwa powinien zostać przekazany Wójtowi Gminy Bejsce w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok wydatkowania środków i powinien zawierać określenie przedsięwzięć oraz ich uzasadnienie wraz z  oszacowaniem kosztów ( koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego ). 

Wraz z wnioskiem należy złożyć, jako załącznik:

  • protokół zebrania wiejskiego,

  • uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,

  • listę obecności z zebrania.

Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwo we wniosku muszą spełniać łącznie następujące cechy:

  • mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,

  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,

  • powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia  2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Wójta Gminy Bejsce wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Sołectwo chcąc zmienić przyjęte przedsięwzięcia bądź ich zakres jest zobligowane do zachowania całej procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku. Koniecznym jest więc zwołanie zebrania wiejskiego, na którym zostanie uchwalony wniosek o zmianę przedsięwzięć bądź zmianę ich zakresu.

Druki do pobrania
Skip to content