Uprzejmie informujemy, że Gmina Bejsce w dniu 05-02-2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.03.03.00-26-0076/16 pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bejsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym’’ Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Projektu wykonana zostanie termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej tj. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Ośrodka Zdrowia w Bejscach oraz Biblioteki Publicznej w Bejscach.

Projekt polegał będzie na wykonaniu docieplenia w/w budynków, wymianie okien, drzwi, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz ze źródłami światła.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej to 85 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu Gminy Bejsce.

Zakończenie projektu planowane jest na 30 listopada 2018 r.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania procedury zamówień publicznych na roboty budowlane oraz na inspektora nadzoru.

Skip to content