I N F O R M A C J A

Szacowanie strat spowodowanych suszą

W związku z zaliczeniem województwa świętokrzyskiego do obszarów zagrożonych suszą, Gminna Komisja przystąpi do oszacowania strat  w uprawach rolnych.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie  (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Gminy w Bejscach w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2015 roku. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Oszacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się jeszcze na polu (nie zebrane) na glebach:

I kategorii (gleby bardzo lekkie – grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)- następujące rośliny: ziemniak, chmiel, krzewy owocowe, tytoń, warzywa gruntowe i rośliny strączkowe;

II kategorii (gleby lekkie – grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty ) – następujące rośliny:  kukurydza na kiszonkę, ziemniak, krzewy owocowe  i rośliny strączkowe;

III kategorii (gleby średnie – grupa granulometryczna: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty ) – następujące rośliny:  ziemniak, krzewy owocowe  i rośliny strączkowe;

Dodatkowo istnieje możliwość szacowania strat w łąkach i pastwiskach.

Pozostałe rośliny i uprawy nie mogą być przedmiotem oszacowania.

We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj rośliny i powierzchnię uprawy (jedynie z roślin podanych powyżej).

Wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.bejsce.com.pl , w Urzędzie Gminy w Bejscach w pok. nr 8 lub u sołtysa danej miejscowości.


 Wniosek o szacowanie szkód (doc)

System monitoringu suszy rolniczej 

Informacja Wójta Gminy Bejsce (pdf)

Skip to content