Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2603012/ , stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na następujących kategoriach gleb w gminie Bejsce:

Kategoria I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna:
piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II – Lekka, grupa granulometryczna:
piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

Na terenie Gminy Bejsce gleby takie występują jedynie na części miejscowości: Zbeltowice, Bejsce, Grodowice, Czyżowice, Królewice, Morawiany i Morawianki

Zagrożenie suszą wystąpiło w niżej wymienionych uprawach w podziale na kategorie glebowe.

I kategoria gleb – następujące uprawy: 
zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

II kategoria gleb – następujące uprawy: 
zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

W pozostałych kategoriach glebowych gminy Bejsce Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, nie stwierdził zagrożenia wystąpienia suszy.

W przypadku, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie na wniosek rolnika.

Wójt Gminy Bejsce informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY.

W terminie do dnia 20 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Bejscach w pokoju nr 8 lub na stronie internetowej Urzędu. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Bejscach.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane.

Wniosek o szacowanie strat

 

Skip to content