Od 17 listopada 2023 r. każda pełnoletnia osoba może zastrzec swój numer PESEL za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl lub osobiście w organie dowolnej gminy. Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w życie w dniu 01.06.2024 r. Do tego czasu można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 01.06.2024 r.

Zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku:
• unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
• rejestracji zgonu osoby w rejestrze PESEL.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

Kobieta powyżej 16 roku życia, która ma lub miała zawarty związek małżeński jest uznawana za osobę pełnoletnią. Dla niej także można zarejestrować zastrzeżenie numeru PESEL. Zgodnie z art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz operator wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), może nieodpłatnie umożliwić dokonywanie zastrzeżenia numeru PESEL odpowiednio:

1)na wniosek składany osobiście w:
a) banku krajowym albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
b) w placówce operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
2) za pomocą systemu teleinformatycznego banku krajowego albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym jest uwierzytelniana osoba dokonująca zastrzeżenia.

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Skip to content