Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 7 maja 2021r. na godz. 9.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad sesji.

4.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2020.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-2033,

5.2. zmian w budżecie gminy na 2021r.,

5.3. zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Bejsce rodziny repatriantów z Kazachstanu,

5.4.  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

5.5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

5.6. wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 500/3, 500/8 obręb 0005 Grodowice, położonych w miejscowości Grodowice do gminnego zasobu nieruchomości.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content