Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat.2 lub 1. W w/w zakładach produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiegania przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada ARiMR.

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt zostanie wymierzona kara pieniężna w wysokości od 3000 do 11000 złotych zgodnie z § 3 pkt. 2 lit.b rozporządzenia MRiRW z dnia 2 maja 2014r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowa zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (DZ. U. 2014 roku poz. 629).

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej

lek.wet. Ewa Luboń-Stefanek

 

Skip to content