INFORMACJA

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bejsce  http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2971 z dnia 7 sierpnia 2020 r. od 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 19 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.                             

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)

Główną przyczyną zmiany stawki opłaty jest znaczący wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy, co przekłada się na zwiększone koszty odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów ponoszonych przez Gminę.

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

W dalszym ciągu apelujemy o poprawę jakości segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, co pomoże uchronić mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami cen za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Skip to content