Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy Bejsce uprzejmie informuje o możliwości zorganizowania w czerwcu br. przy współpracy z Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie (ul. Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa) bezpłatnych badań w ramach rządowego programu Profilaktyka 40 Plus.    Aby doszło do zorganizowania przedmiotowych badań na terenie gminy Bejsce, zadeklarowanych do uczestnictwa w programie musi być co najmniej 20 chętnych osób, które ukończyły 40 lat.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby powyżej 40 roku życia zainteresowane ww. badaniami o podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu sołtysowi danej wsi lub przedstawicielowi Urzędu Gminy Bejsce najpóźniej do dnia 2 czerwca 2022 r.

Podanie ww. danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez tut. Urząd  w celu zorganizowania na terenie gminy Bejsce przedmiotowych badań.

By skorzystać z badań w ramach programu Profilaktyka 40 Plus należy wypełnić ankietę on-line przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), a jeśli osoba nie ma takiego konta, może to zrobić dzwoniąc na infolinię tel. 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub w dniu wykonywania badania przy pomocy pracownika Corten Medic.

W załączeniu informacje na temat rządowego programu Profilaktyka 40 Plus oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Jakie badania w programie Profilaktyka 40 Plus

                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tel.: 41 351-10-10)

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania przy współpracy z Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie (ul. Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa) bezpłatnych badań w ramach rządowego programu Profilaktyka 40 Plus.

  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przekazania informacji dotyczących m.in. planowanych terminów badań.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie      na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                                                     

 

Skip to content