Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta  w zakresie działalności finansowej gminy.

Na Sesji Rady Gminy Bejsce w dniu 30 maja 2018 roku Wójt Józef  Zuwała  przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe wraz ze  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok . Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy Bejsce wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Radni  jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce –Józefowi Zuwała podczas obrad Sesji Rady Gminy Bejsce która odbyła się dnia 30 maja 2018 roku.

Wójt podziękował wszystkim radnym , sołtysom, mieszkańcom gminy za czyny społeczne i bezinteresowną pomoc.

 

Skip to content