OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:    Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2016 r. stanowią kwotę w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zgodna z zadaniem publicznym będącym przedmiotem konkursu.

  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej, zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Formularze ofert można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.gminy.com.pl/bejsce) lub ze strony internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl).

 • Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Możliwy wydruk komputerowy aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142)),

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów),

 • kserokopię statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

 III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  • Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

  • Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Bejsce.

  • Zadanie może być realizowane poprzez organizowanie dla mieszkańców gminy Bejsce szkoleń z określonej dyscypliny sportowej, treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, udział w zawodach i rozgrywkach.

  • Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego.

  • Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

  • zobowiązań wynikających z zadłużeń finansowych,

  • zapłaty kar i mandatów,

  • zakupu gruntów,

  • prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 18 (sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, w zamkniętych kopertach z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym” w terminie od 02.02.2016 r. do 23.02.2016 r.

 • Za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Urzędu Gminy Bejsce do dnia 02.2016 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 • Wójt Gminy Bejsce w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową, w celu opiniowania złożonych ofert.

 • Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Bejsce po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

 • Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert ocenia je pod względem formalnym i merytorycznym. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu:

 • czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełniona,

 • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z zakresem ogłoszonego konkursu ofert),

 • czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

            Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie będzie realizować zadanie publiczne,

 • przy wniosku o wsparcie zadania, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 • Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminy.com.pl/bejsce),

  • na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl),

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.     Nr 6 poz. 25).

 • Po zakończeniu realizacji zadania organizacja zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2015 r. na realizację zadania tego samego rodzaju wydatkowano z budżetu gminy Bejsce kwotę w wysokości 40 000 zł.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bejsce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce.

Do pobrania:


Bejsce, dnia 26.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Bejsce podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Bejsce z dnia 2 lutego 2016 roku otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


 

Skip to content