Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Bejsce na lata 2024 – 2029. Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Bejsce, z lokalnymi partnerami społecznymi    i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Bejsce organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 06 marca 2024 r. do 13 marca 2024 r. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych   w Gminie Bejsce na lata 2024 – 2029, formularz uwag/ propozycji  oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Bejsce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce,  tj. https://bejsce.biuletyn.net/

W celu zgłoszenia uwag / propozycji należy wypełnić formularz uwag/ propozycji (do pobrania poniżej).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia uwag/ propozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza uwag/ propozycji  i przesłanie go w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : gops@bejsce.eu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Bejsce na lata 2024 – 2029

Formularz uwag/propozycji

 

Skip to content