Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Bejsce informuje o rozpoczęciu z dniem 6 listopada 2015 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których określony w statucie obszar  działania obejmuje gm. Bejsce.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 27), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/) oraz na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl).

Uwagi i opinie w sprawie w/w Projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 1400 w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 18 (sekretariat),

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugbejsce@poczta.onet.pl (w tytule wiadomości wpisując „KONSULTACJE – program współpracy  na rok 2016”),

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce (z dopiskiem na kopercie: „KONSULTACJE – program współpracy na rok 2016”).

Komórką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej gminy Bejsce.

Załączniki:

Formularz_zgłaszania_opinii

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Projekt_programu

 

 

Skip to content