KWALIFIKACJA WOJSKOWA OSÓB Z TERENU GMINY BEJSCE W 2018 ROKU

Kwalifikacja wojskowa osób z terenu Gminy Bejsce zostanie przeprowadzona w dniach 5 i 6 lutego 2018 roku w budynku Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 13.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej winny osobiście wstawić się we wskazanym czasie i miejscu oraz posiadać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi, wstępne przeznaczenie ich do jednej z form służby, założenie ewidencji wojskowej, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczka wojskowa), przeniesienie do rezerwy. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.

 2.  Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

   1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,  ze względu na  stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy   z   dnia 21 listopada 1967 r.   o   powszechnym  obowiązku  obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 4.  Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  ( Dz. U.poz.944)

 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. Wójtowi lub burmistrzowi:

  1) Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  2) Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

  2. Powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

  3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  2) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

  3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

  Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 roku udzielane są             w Urzędzie Gminy w Bejscach, lub pod numerem telefonu  41 35-11-010 w.37

Skip to content