Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G
o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków:

22.05.2019 r. – 05.06.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
wnioski należy złożyć bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz; w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 14:00.

Forma wsparcia:
Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:
Przedsięwzięcie 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezspołeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2019/G
1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD wynosi ogółem 300.000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
• Szkolenia, warsztaty, tematyką nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru;
• Zakup rzeczy i środków trwałych;
Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych;
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia, Przedsięwzięcie 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” : www.perlyponidzia.pl w zakładce „Nabory wniosków” oraz w biurze LGD. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 3529077.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru wniosków nr 1/2019/G wraz z załącznikami.

Załączniki
01. Regulamin naboru wniosków 1/2019/G
02. Załącznik nr 1 – Formularz Wniosku o powierzenie grantu.
03. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu.
04. Załącznik nr 3 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
05. Załącznik nr 4 – Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
06. Załącznik nr 5 – Regulamin Pracy Rady .
07. Załącznik nr 6 – Kryteria wyboru grantobiorców.
08. Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia grantu na realizację projektu.
09. Załącznik nr 8 – Formularz wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego grantu.

Skip to content