Regulamin Lokalnego Programu Grantowego

„ Mania Działania” – edycja 2018

Organizatorzy i zasady ogólne

 1. Organizatorem Programu Grantowego „Mania Działania – edycja 2018” jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic w ramach środków pochodzących z budżetu Gminy Bejsce we współpracy z operatorem regionalnym Programu – Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, które działania współfinansowane są ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 2. Celem Programu Grantowego „Mania Działania” jest aktywizacja społeczna młodzieży oraz promocja wolontariatu młodzieży na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielenie wsparcia finansowego i merytorycznego dla lokalnych inicjatyw młodzieży.

 1. W roku 2018 wsparcie udzielane będzie działaniom realizowanym na terenie gminy BEJSCE”

 2. Jeden projekt może otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 1.000,00zł.

 3. Dotacje będą przyznane na projekty społeczne, kulturalne, sportowe i edukacyjne zmierzające do aktywizacji środowiska, zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz rozwoju jej zainteresowań.

 1. Dotacje będą przyznane wyłącznie na realizację projektów opracowanych i wdrażanych przez grupy młodzieżowe.

 1. Jedna grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty, ale tylko jeden z nich może zostać dofinansowany.

 2. Grupy uczestniczące w Programie otrzymają Opiekuna, który będzie wspierał młodzież w działaniach projektu zwanego Coachem.

 1. Termin realizacji działań musi mieścić się w okresie od 10 czerwca do 20 września 2018 r.

 2. Dla przedstawicieli uczestniczących grup przewidziano obowiązkowe, trzydniowe szkolenie w pierwszej połowie czerwca 2018 – weźmie w nim udział jedna osoba z grupy.

 3. Wszelkie informacje na temat zasad, terminów programu wraz z dokumentami oraz aktualności z realizowanych działań projektu będą umieszczane na stronie www.maniadzialania.pl

Kto może wziąć udział w Programie?

 1. O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się grupy młodzieżowe z gminy Bejsce złożone z minimalnie 4 osób w wieku 13-20 lat.

Przy czym realizacja projektu musi odbywać się na terenie gmin Bejsce

 Jak otrzymać dotację?

 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków znajdującym się na stronie internetowej www.bejsce.eu , a także nieobowiązkowo w formie materiału video o długości max 3 minuty nagranego przez całą grupę młodzieżową za co przyznane będą dodatkowe punkty.

 1. Wnioski przesłać należy 12 maja 2018r. na adres: stowarzyszeniebejsce@wp.pl

 2. Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowego wsparcia na etapie opracowywania projektu i wypełniania wniosku prosimy o kontakt z Mariolą Nocoń  tel. 41 35 11 010 wew. 38

Ocena wniosków

 1. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic, Sekretarz Urzędu Gminy Bejsce , oraz członkowie Regionalnego Centrum Wolontariatu.

 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12 maja 2018r. i zamieszczone na stronie www.maniadzialania.pl Koordynatorzy projektów zostaną poinformowani o wynikach mailowo lub telefonicznie.

 1. Komisja Programu Grantowego oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym:

– na etapie oceny formalnej sprawdzane będzie czy wniosek został wypełniony poprawnie i czy spełnia warunki opisane w regulaminie. Po spełnieniu kryteriów formalnych projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej.

– na etapie oceny merytorycznej pod uwagę będą brane następujące aspekty:

– na ile projekt przyczyni się do rozwoju grupy realizującej projekt (co nowego nauczy się młodzież, jakich nabędą nowych umiejętności) – max. 10 pkt

– na ile projekt będzie angażował inną młodzież nie będącą członkiem grupy – max. 5 pkt

– jak angażowani będą inni partnerzy do realizacji projektu (instytucje, firmy, organizacje) –max 5 pkt

– na ile zaplanowane działania przyczynią się do realizacji założonego celu – max 5 pkt

przejrzystość i spójność budżetu – 5 pkt

pomysłowość, atrakcyjność, oryginalność zaplanowanych działań – max. 5 pkt.

przygotowanie filmu prezentującego pomysł – dodatkowe 10 pkt.

 Otrzymanie dofinansowania

 1. Z grupami realizującymi dofinansowane projekty zawarta zostanie umowa, w terminie 14

dni od dnia ogłoszenia wyników, która będzie podstawą do otrzymania dofinansowania.

Zostaną w niej opisane szczegółowe zasady dotyczące rozliczeń.

Obowiązki uczestników

 1. Grupa młodzieżowa, która otrzymała dotację zobowiązana jest do:

– przystąpienia do realizacji projektu ;

– informowania organizatora o prowadzonych działaniach;

– uczestnictwie przedstawicieli grupy w proponowanych przez Koordynatora Programu

szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych;

– współpracy z opiekunem grupy;

– zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających

Regulamin Wniosek

Skip to content