Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i realizuje działania mające na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji osób będących w jesieni życia.

W skład rady wchodzą przedstawiciele:
– Gminnych Rad Seniorów,
– Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
– Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
– Organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
– Niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów, prowadzonych przez samorząd itp.

Kandydat na członka Rady musi:  
– być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę lub być członkiem nie zrzeszonej grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów, prowadzonych przez samorząd itp.;   
– wyrazić zgodę na kandydowanie; 
– korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie; 
– wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym;  

Członków Rady powołuje się na okres kadencji Rady, która  trwa 2 lata licząc od dnia powołania. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego dokumentu), a następnie przesłanie lub złożenie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce. 

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić zapis: „Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów”.  Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Załączone pliki:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów Załącznik nr 2 do Regulaminu Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów
Skip to content