Bejsce, dnia 25.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

     Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział  w konkursie.

     Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;

  • nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

  • nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy         z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

     Zadaniem komisji konkursowej jest:

  • ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

  • zaproponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami, przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt;

  • sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

     Spośród osób zgłoszonych na członków komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Bejsce dokona wyboru 2 osób, które będą wchodzić w skład przedmiotowej komisji.

     Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

     Zgłoszenia należy składać w terminie od 25.02.2020 r. do 03.03.2020 r. bezpośrednio  w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 19 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Bejsce: Bejsce 252, 28-512 Bejsce (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Bejsce).

     W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

 

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa

 

Formularz zgłoszeniowy
Skip to content