Drukuj

Bejsce, dnia 14.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział  w konkursie.

     Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.).

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  • ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

  • zaproponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami, przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt;

  • sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

Spośród osób zgłoszonych na członków komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Bejsce dokona wyboru 2 osób, które będą wchodzić w skład przedmiotowej komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 14.02.2023 r. do 21.02.2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (do godz. 15.00) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Bejsce: Bejsce 252, 28-512 Bejsce (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Bejsce).

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy DOC (pobranie możliwe w przeglądarce firefox)

 

 

 

 

 

 

Skip to content