Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) osoba fizyczna zobowiązana jest dokonać zgłoszenia do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej jej własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza (na podstawie art. 83f ust.4 ustawy o ochronie przyrody):

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu kolonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin. 
Z oględzin organ sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (tzn. milcząca zgoda). Organ przed upływem 14-dniowego terminu od momentu przeprowadzenia oględzin może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu za odpowiednią opłatą skarbową na wniosek zgłaszającego. Zgłoszone do usunięcia drzewa należy usunąć w terminie 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia przez organ oględzin.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji  o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Urząd uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomościach stanowiących ich własność muszą złożyć wniosek do urzędu gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz uzyskać takie zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej. Bez zezwolenia można usuwać m.in. (na podstawie art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody):

– krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2

– drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu kolonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

– drzewa lub krzewy owocowe.

Nowe przepisy obowiązują od 17 czerwca 2017 roku.

Skip to content