Drukuj

Bejsce, dnia 17.01.2020 r.

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XIV/99/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 11 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.                              

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)  obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Bejsce podjęła Uchwałę nr XIV/102/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku ze zmianą obowiązujących stawek oraz zmianą wzoru deklaracji każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji do dnia 10 lutego 2020 roku.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Nowe deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach pokój nr 8, tel. 41 3511610 wew.30

Przy składaniu deklaracji otrzymają Państwo kalendarz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w bieżącym roku.

         

Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce

 

 

Skip to content