Bejsce, dnia 26.10.2022 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Bejsce informuje o rozpoczęciu z dniem 26 października 2022 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  działające na rzecz Gminy Bejsce.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/) oraz na stronie internetowej Gminy Bejsce (www.bejsce.eu).

Uwagi i opinie w sprawie ww. projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2022 r. w następujący sposób:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce),

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@bejsce.eu (w tytule wiadomości wpisując „KONSULTACJE – program współpracy na rok 2023”),

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, z dopiskiem na kopercie: „KONSULTACJE – program współpracy na rok 2023” (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Bejsce).

Komórką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych oraz USC Urzędu Gminy Bejsce.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej Gminy Bejsce (www.bejsce.eu).               

 

Wójt Gminy Bejsce

Edward Krupa

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłaszania opinii.

  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

  3. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.                                                                                       

sporządziła:

Dorota Ptak

Skip to content