Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów,
Olesno
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:
08.02.2022 r. – 22.02.2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,
ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 lutego 2022 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć
na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Ryczałt – premia.

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2022 wynosi ogółem
145 129,36 euro co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4,0000 PLN odpowiada kwocie
580 517,44 PLN (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych
44/100)


Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy,
wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania – ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura oraz pod numerem tel. 41/ 35 29 077.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru nr 1/2022 wraz z załącznikami.

Regulamin naboru

 

Skip to content