Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Bejsce.

W związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Bejsce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach ww. Programu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Bejsce.
Zgodnie z Ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie  są jednostki samorządu terytorialnego, które mogą udzielić dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa do Wójta Gminy Bejsce wniosek o udzielenie dotacji według wzoru określonego w załączniku do Uchwały Nr XLIV/282/2023 Rady Gminy Bejsce z dnia 17 marca 2023 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  w gminnej ewidencji zabytków wraz z następującymi załącznikami:
1)    dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku,
2)    dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru zabytków,
3)    kosztorysem inwestorskim przewidywanych prac lub robót budowlanych,
4)    dokumentacją fotograficzną stanu zabytku.

Do wniosku mogą być dołączone dokumenty w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej na każdej zapisanej stronie podpisem osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku wraz ze wskazaniem daty potwierdzenia (w przypadku braku pieczątek imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (do godz. 15.00) lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Bejsce /0ugq526lq7/skrytka w terminie od 08.08.2023 r. do 11.08.2023 r. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bejsce. Wnioski złożone  po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
Wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Bejsce. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1)    wartość historyczną oraz artystyczną zabytku,
2)    rolę zabytku w promowaniu kultury i historii Gminy Bejsce,
3)    dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
4)    stan zachowania zabytku.
Wysokość dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.
Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z ww. Programu.

Ogłoszenie Wniosek o udzielnie dotacji Wniosek (doc) Lista rekomendowanych przez komisję wniosków, które Gmina Bejsce może zgłosić do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Skip to content