INFORMACJA

Gmina Bejsce jest w trakcie wykonywania zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce” którego całkowity koszt wynosi 20 910,00 zł. Program realizowany jest w 2015 roku z udziałem środków WFOŚiGW w Kielcach kwota dotacji 18 819,00 zł.

Skip to content