KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie program ,,stypendiów pomostowych” (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Pragniemy przekazać informację ma temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie: ,,Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia ma kierunkach dla służb mundurowych.

Kryteria przyznawania stypendium

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prace w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stpendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony 2 czerwca 2018 r.

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

 Tryb zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on—line na stronie www.stpendia—pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godzimy 16—ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.,

b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorcy w terminie do 9 października 2018 r. ogłasza listę stypendystów,

c) Warunkiem otrzymania stypendium jest:

  • W I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,

  • w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 mama: 2019 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru. Jeśli W uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.

Roczne stypendium wynosi 5000 zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca,w wysokości 500 zł.

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl.

Program stypendiów pomostowych Regulamin przyznawania stypendiów
Skip to content