Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (tryb nadzwyczajny).

Całkowita wartość projektu wynosi 18 000 000 zł.

Okres realizacji projektu: od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Aktywna integracja osób przybywających z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym pozwalająca im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.

Celem głównym projektu jest wsparcie w zakresie oparcia społecznego, aktywizacji społecznej oraz adaptacji do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia (2284 osoby: 1939 kobiet i 345 mężczyzn), którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują, uczą się na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego tj. aktywnej integracji osób przybywających z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym pozwalająca im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, bez względu na płeć i niepełnosprawność.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (zespół złożony z pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawicieli Starostw Powiatowych z 4 powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce.

 Dane adresowe realizatora projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

NIP 9591293724

REGON 291019005

Skip to content