GMINA BEJSCE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU

Rozwój edukacji w Gminie Bejsce”

Gmina Bejsce informuje, że otrzymała dofinansowanie do projektu „Rozwój edukacji w Gminie Bejsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Rozwój edukacji w Gminie Bejsce” ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia ponadpodstawowego w Gminie Bejsce w okresie I.2017/XII.2017, dzięki objęciu wsparciem łącznie 80 uczniów w tym 35 kobiet oraz 1 nauczyciel. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego – podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki wzmocnieniu jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum w Czyżowicach (woj. świętokrzyskie). Realizacja projektu obejmować będzie rozwój w zakresie realizacji zajęć: z kompetencji kluczowych min. społecznych, przedsiębiorczości, języków obcych, w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doskonalenia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych; doposażenie pracowni szkolnych.

W ramach projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

– zajęcia dodatkowe

– wyposażenie pracowni szkolnych/ sprzęt/ pomoce dydaktyczne

– szkolenia doskonalące kompetencje i umiejętności nauczycieli

Wartość całkowita projektu wynosi 119 742,50 zł, natomiast kwota dofinansowania to 107 768,25 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać :

  • w Gimnazjum w Czyżowicach tel -41 351 10 72, e-mail – gimnazjum.czyzowice@wp.pl

  • w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Bejsce – Bejsce 252, 28-512 Bejsce, 

 

Skip to content