Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Adresat projektu

Projekt skierowany jest do osób:

– powyżej 29 roku życia,

– bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,

– niskich kwalifikacjach zawodowych,

– zamierzających podjąć zatrudnienie.

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

– Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .

2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia – refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja

W ramach projektu planowane jest jeden nabór w terminie 14-30 listopada 2016 r., w wyniku którego zakwalifikujemy do projektu 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn).

Dokumenty do pobrania:

1. regulamin rekrutacji 10.2.1 – pobierz

2. wzór raportu komisji 10.2.1 – pobierz

3. zasady realizacji projektu 10.2.1 – pobierz

Więcej informacji: www.siph.com.pl

Skip to content